Par Latvijas Izgudrotāju biedrību
- LIB valde
- LIB biedri
- Goda biedri
- LIB statūti
Aktualitātes un pasākumi
LIB innovācijas projekti
Semināru materiāli, padomi
izgudrojumi un izgudrotāji
Rekvizīti un kontaktinformācija
Atbalsti biedrību, ziedojot!
   
Copyright © 2009;
Created by Mb Studija »
 

LATVIJAS IZGUDROTĀJU BIEDRĪBAS STATŪTI

1. nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir Latvijas izgudrotāju biedrība (turpmāk tekstā - Biedrība).

 

2. nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. savstarpēji dalīties pieredzē un sniegt atbalstu biedru darbībai izgudrojumu jomā, sākot ar izgudrojumu izstrādāšanu, patentēšanas apjoma izvērtēšanu un patentu pieteikumu noformēšanu līdz izgudrojumu marketingam, realizācijai un izgudrotāju interešu aizstāvībai;

2.1.2. izstrādāt un iesniegt priekšlikumus kompetentām valsts institūcijām normatīvo aktu pilnveidošanai individuālo izgudrotāju darba veicināšanai un izgudrojumu realizācijas finansiālam un tiesiskam atbalstam;

2.1.3. dot eksperta vērtējumu kompetentām valsts institūcijām par prognozējamo konkrēto izgudrojumu komerciālo vērtību un sniedzamā atbalsta apjomu;

2.1.4. dot eksperta vērtējumu potenciāliem izgudrojumu izmantotājiem un investoriem ražošanā par prognozējamo konkrēto izgudrojumu komerciālo vērtību;

2.1.5. dibināt kontaktus un sadarboties ar radniecīgām organizācijām Latvijā un ārvalstīs Biedrības mērķu realizācijai un savas darbības pilnveidošanai;

2.1.6. veicināt un popularizēt individuālo izgudrotāju darbību Latvijā;

2.1.7. veicināt potenciālo izgudrotāju izglītošanu patentzinībās;

2.1.8. piedalīties izgudrotāju darbībai veltītās izstādēs un citos pasākumos.

 

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā,
izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kas ieinteresēta izgudrotāja darbā, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās ir šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Ja pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, tad viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.


4.4. Biedrs var jebkura laika izstāties no Biedrības rakstveida paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu,

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus,

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības,

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4. iesniegt lūgumus Biedrības atbalsta saņemšanai savā izgudrotāja darbībā un piedalīties lūgumu izskatīšanā;

5.1.5. iesniegt lūgumus p.p. 2.1.3 un 2.1.4. minēto Biedrības eksperta vērtējuma saņemšanai.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4. neizpaust Biedrības biedru komercnoslēpumus trešajām personām;

5.2.5. neizmantot iegūto informāciju par citu Biedrības biedru izgudrojumiem savtīgās interesēs.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Biedrības sastāvā no biedriem ar lielāko izgudrotāja pieredzi un pieaicinātiem speciālistiem valde izveido ekspertu padomi, kas darbojas pēc valdes izstrādāta un pilnsapulces apstiprināta nolikuma.

6.2. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.


6.3. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, ka ari attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

 

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un
lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31. martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce ar tādu pašu darba kārtību, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

8. nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no astoņiem valdes locekļiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Biedrību atsevišķi, pārējie valdes locekļi kopīgi. Atsevišķu funkciju veikšanai valdes pilnvarotas personas var pārstāvēt Biedrību pilnvarojuma apmērā.

8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par vai bez atlīdzības, kā to noteikusi biedru sapulce.

 

9. nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

10. nodaļa. Biedru nauda.

10.1. Biedrības biedri maksā ikgadējo biedru naudu biedru sapulces noteiktajā apmērā un kārtībā.

 

11. nodaļa. Biedrības īpašums,
naudas līdzekļi un saimnieciskā darbība.

11.1. Biedrības finanšu līdzekļus veido:

- biedru nauda;

- ieņēmumi no atbalsta fondiem;

- ziedojumi no realizētiem izgudrojumiem;

- citi ziedojumi;

- ieņēmumi no saimnieciskās darbības.

11.2. Biedrība izlieto finanšu līdzekļus Statūtos paredzētajiem mērķiem.

11.3. Biedrībai ir visas tiesības un pienākumi, kas likumdošanā paredzēti sabiedriskajām organizācijām.

 

12. nodaļa. Biedrības likvidācija.

12.1. Biedrības likvidācija tiek veikta saskaņā ar kopsapulces lēmumu likumdošanā paredzētajā kārtībā


Latvijas Izgudrotāju biedrības valdes priekšsēdētājs

Aldis Eglājs


Statūti apstiprināti biedru sapulcē Rīgā, 2011. gada 21. aprīlī.